Regulamin

Regulamin strony internetowej www.mains.pl

Definicje

§1.

 1. Właścicielem strony internetowej podstępnej pod adresem www.mains.pl (dalej serwis) jest MAINS S.C. Elżbieta Wosińska Mirosław Wosiński z siedzibą w Brzezinach (95-060) przy ul. Juliusza Słowackiego 12, wpisaną do CEIDG, NIP 8331323876, REGON 472861854.
 2. Użytkownik osoba odwiedzająca stronę.
 3. Informacje – informacja o produktach zamieszczona na stronie. Opis produktów zamieszczonych na stronie nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu  Cywilnego.
 4. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w tym: jej imię, nazwisko, adres, adres IP.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z serwisu www.mains.pl. Regulamin dostępny jest pod adresem www.mains.pl/regulamin.php
 6. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).
 7. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 8. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą z chwilą faktycznego skorzystania z Usługi, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
 9. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 10. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, korzystająca z Usług oferowanych przez Serwis na podstawie Umowy.
 11. Usługodawca - MAINS S.C. Elżbieta Wosińska Mirosław Wosiński z siedzibą w Brzezinach (95-060) przy ul. Juliusza Słowackiego 12, wpisaną do CEIDG, NIP 8331323876, REGON 472861854.


Postanowienia ogólne

§ 2

Niniejszy Regulamin określa:

a. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
b. zasady korzystania z Serwisu,
c. zasady ochrony Danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu.

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych przez Serwis.
 2. Wszelkie dane i parametry zawarte w Serwisie mają charakter jedynie informacyjny są orientacyjne, a ich rzeczywiste dane mogą się różnić, w celu uzyskania konkretnych danych zalecanym jest kontakt z Usługodawcą, w przeciwnym razie nie mogą one stanowić podstawy roszczeń wobec Usługodawcy.
 3. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty handlowej produktów marki MAINS. Zakup wszelkich produktów marki MAINS może nastąpić z zastrzeżeniem warunków uzgodnionych pomiędzy stronami w indywidualnej umowie sprzedaży.


Warunki świadczenia usług

§ 3.

 1. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Usługobiorcę urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania treści internetowych akceptująca konto poczty elektronicznej oraz akceptującym pliki typu cookies.


Usługi świadczone przez Serwis

§ 4

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 2. Wszelkie usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu są bezpłatne.
 3. W Serwisie publikowane są informacje dotyczące produktów MAINS oraz programów promocyjnych Usługodawcy.
 4. Serwis podzielony jest na następujące obszary funkcjonalne:
  a. informacje o produktach firmy MAINS
  b. informacje dla producentów
  c. informacje dla serwisantów
  d. informacje o historii firmy MAINS
  e. informacje o innowacjach i technologiach oferowanych w produktach MAINS
  f. informacje o certyfikatach produktów MAINS
  g. informacje zapisane w wersji elektronicznej dotyczące obsługi i serwisu produktów MAINS.
 5. W celu otrzymania przez Usługobiorcę materiałów informacyjnych, Usługobiorca jest zobowiązany do podania Danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej.
 6. Wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie jego Danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przez Usługodawcę jest dobrowolne i nie jest niezbędne do świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 7. Usługobiorca, podając Dane osobowe oświadcza, że:
 • są one kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
 • nie naruszają one praw osób trzecich,
 • jest uprawniony do zawarcia Umowy,
 • zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.


Prawa i obowiązki

§ 5.

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego świadczenia Usług, zastrzegając sobie prawo do:
  a. tymczasowego zaprzestania świadczenia Usług z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub modyfikacyjnych Serwisu,
  b. modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Serwisu.
 2. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu w celu naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub na szkodę osób trzecich np.: treści zniesławiających, naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób trzecich w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Usługobiorcę powstałych w skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy w tym za szkody powstałe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług będących następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności np.: siły wyższej, działania lub zaniechania osób trzecich.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Usługobiorcę nieprawdziwych Danych osobowych lub  niepełnych Danych osobowych.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Usługobiorcy sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 8. W Serwisie mogą znajdować się odnośniki do innych witryn internetowych, w takim przypadku Usługodawca nie udziela gwarancji co do poprawności informacji zawartych w odnośnikach, a ich przeglądanie odbywa się na własne ryzyko Usługobiorcy.


Ochrona danych osobowych

§ 6

 1. Mając na celu ochronę danych Usługobiorców przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024 z póź. zm.). Usługodawca zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Usługobiorców zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Usługobiorców zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.
 2. Dostęp do danych osobowo-adresowych Nabywców ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Usługodawcy.
 3. Usługodawca nie gromadzi żadnych informacji o Usługobiorcach - pozostają oni anonimowi tak długo, dopóki oni sami nie zdecydują się na ujawnienie swoich danych osobowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy korzystanie z Usług w ramach Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu w przypadkach Usług, w których jest to technicznie możliwe oraz zwyczajowo przyjęte.
 5. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia Usług, zgodnie z Regulaminem.
 6. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe Usługobiorców w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, obsługi transakcji sprzedaży Produktów, archiwizacji, dokonania rozliczeń z Usługobiorcami, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.
 7. Użytkownik ma prawa wynikające z wyżej wymienionej ustawy, tzn. wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom – w tym do celów marketingowych.


Własność intelektualna i przemysłowa

§ 7.

 1. Zawartość Serwisu jest chroniona prawami własności przemysłowej i intelektualnej.
 2. Informacje, ilustracje, grafiki umieszczone w Serwisie nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych, jak również w materiałach naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Informacje, ilustracje, grafiki umieszczone w Serwisie nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane jak również publikowane w całości bądź w części bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Usługodawcy.
 4. Nazwa Mains s.c. oraz logo firmy są zarejestrowanymi znakami towarowymi, chronionymi przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2003, Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).
 5. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, treść, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 6. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do grafik i ilustracji udostępnionych w Serwisie.
 7. Usługobiorca ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie powyższych postanowień. Usługobiorca zobowiązuje się uwolnić Usługodawcę od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z ewentualnego naruszenia praw tych osób.


Zawarcie i rozwiązanie umowy

§ 8.

 1. Momentem zawarcia Umowy jest moment faktycznego skorzystania z Usługi.
 2. Umowa może być rozwiązana zarówno przez Usługobiorcę, jak i przez Usługodawcę.
 3. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą faktycznego wykonania Usługi.
 4. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy w sytuacji:
 • naruszania przez Usługobiorcę istotnych postanowień niniejszego Regulaminu,
 • podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych, fikcyjnych lub nieaktualnych Danych osobowych, lub Danych naruszających dobra osób trzecich,
 • wykorzystywania Serwisu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich,
 • umieszczania w Serwisie treści naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa w tym treści zniesławiających, naruszających dobre obyczaje, dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • utrudniania lub destabilizacji działania Serwisu.


Postępowanie reklamacyjne

§ 9.

 1. Usługobiorca ma prawo złożyć reklamację dotycząca realizacji Usług.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres Usługodawcy: biuro@manis.pl, reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail, opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Reklamację są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia ich wpłynięcia.
 4. Usługobiorca po wpłynięciu reklamacji zostanie niezwłocznie poinformowany o fakcie jej wpłynięcia na podany przez siebie adres e-mail.
 5. O rozstrzygnięciu reklamacji Usługobiorca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.


Postanowienia końcowe

§ 10.

 1. Wykorzystywanie przez Nabywców nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu, opisów produktów) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany treści prezentowanych w Serwisie w każdym czasie.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.03.2015 r.